Adatvédelmi Tájékoztató 2018-07-12T12:53:31+00:00

Adatvédelmi Tájékoztató

 

Az adatvédelem a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési eszközök és módszerek összességét jelenti, amelynek célja az érintett személyek jogainak védelme, és annak megakadályozása, hogy a személyes adatokat se jogosulatlanul, se véletlenül ne ismerhessék meg arra jogosulatlan személyek.

Ezzel összhangban a Bognár Transport Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: adatkezelő)  a vonatkozó Európai Uniós és hazai jogszabályoknak megfelelően, kiemelten fontos elvként kezeli üzletpolitikája során a vele kapcsolatba kerülő személyek magánéletének és személyes adatai biztonságának védelmét.

Az Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy bemutassa: az adatkezelő szervezet milyen esetekben, miért és miként kezeli a természetes személyek személyes adatait. Ezzel összefüggésben jelen Tájékoztató tartalmazza:

 • az adatvédelmi jogviszonnyal kapcsolatos legfontosabb fogalom-meghatározásokat
 • az adatkezelő személyének meghatározását
 • az adatkezelés irányelveit
 • az adatkezelés céljait és jogalapjait,
 • az érintett személyek jogait és a joggyakorlásuk lehetőségét

 

Fogalom-meghatározások:

 

 • személyes adat: egy természetes személlyel kapcsolatba hozható, vele azonosítható adat, információ. Személyes adat különösen a személy neve, azonosító jele, valamint fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző információ, valamint az adatból levonható, az adott személyre vonatkozó következtetés is

 

 • adatkezelés: a személyes adaton végzett bármilyen művelet. Adatkezelési műveleten tipikusan a következőket értjük:

 

 • az adatok felvételét, rögzítését, gyűjtését, rendszerezését, tárolását, megváltoztatását, felhasználását, lekérdezését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, összekapcsolását, zárolását, törlését, megsemmisítését és további felhasználásának megakadályozását
 • fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítését
 • az érintett személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujjlenyomat) rögzítését, tagolását

                                                 

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, aki vagy amely szerződés alapján adatok feldolgozását végzi, az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

Az adatkezelő személye:

Az adatkezelő neve, adatai, elérhetősége:

 • cégnév: Bognár Transport Korlátolt Felelősségű Társaság
 • cégjegyzékszám: 13-09-161450
 • székhely: 2230 Gyömrő, Gróf Teleki utca 210.
 • telephely: 2230 Gyömrő, Szegfű utca 5-7.
 • elektronikus kézbesítési cím: bognarcsaba@bognartransport.hu
 • adószám: 24246110-2-13
 • képviseli: Bognár Csaba Mihály

Az adatkezelés irányelvei:

Az adatkezelő nevében kijelentjük, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint végezzük a személyes adatok kezelését, és betartjuk a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végezzük.

A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük.

A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

A személyes adatok kezelését oly módon végezzük, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazzuk.

 

 

 

 

Az adatkezelő adatkezelései, azok jogalapja:

 1. Az adatkezelővel való kapcsolatfelvétel, időpontfoglalás:

Az adatkezelővel való egyszeri, minden további jogkövetkezmény nélküli kapcsolatfelvétel után az információkérés forrását, és ezzel a tudomásunkra jutott személyes adatot is (például az e-mail címet) töröljük rendszereinkből, a célhoz kötöttség elvének hiánya miatt.

Üzleti kapcsolataink során, időpontfoglalás esetén, az érintett személy önkéntes hozzájárulása alapján rögzítjük a személyes adatokat, hogy biztosítsuk az időpont és az adott személy beazonosítását.

 1. Karrier-lehetőség:

Az álláshirdetések során külön is felhívjuk a figyelmet az érintett jelentkezőknek az adatkezelés tényéről, az adatkezelő személyéről, elérhetőségéről, az adatkezelés jogalapjáról, az adattárolás időtartamáról, és az érintett személy adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Adatkezelésünk jogalapja a szerződés megkötését megelőzően az érintett személy ráutaló magatartással kifejezett kérésére történő lépések megtételének szükségessége.

Amennyiben a jelentkező nem kerül kiválasztásra, és nem válik munkatársunkká, az általa önként megadott személyes adatokat – a fent kifejtettekhez hasonlóan – töröljük rendszereinkből.

Amennyiben a jelentkező érintett személy munkatársunk lesz, úgy a munkatársainkra vonatkozó külön adatvédelmi szabályzat szerint kezeljük a továbbiakban személyes adatait, amiről a munkaviszony kezdetén részletesen tájékoztatjuk őt.

 1. Üzleti partnereinkkel való kapcsolattartás

Üzleti partnereinkkel való kapcsolataink során, a kapcsolattartó érintett személyek nevét, telefonszámát, e-mail címét stb. szintén a fent meghatározott adatvédelmi irányelvek figyelembe vételével kezeljük.

Cégünk mind az közúti áruszállítás, mind az ahhoz kapcsolódó kiegészítő üzleti tevékenységei során betartja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú Rendeletében (GDPR), a 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), valamint egyéb, adatkezelést érintő jogszabályokban írt adatkezelői és adatfeldolgozói kötelezettségeit, és egyúttal biztosítja az érintett személy adatkezeléssel összefüggő jogait.

Adatkezelésünk jogalapja: az adatkezelés olyan üzleti partnerünkkel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett személy az egyik szerződő fél (B2B-viszonyok).

 

 

 1. Kamerarendszer üzemeltetése telephelyünkön:

A 2230 Gyömrő, Szegfű utca 5-7. szám alatt található telephelyünkön kamerarendszert üzemeltetünk, amelyet a hazai jogszabályoknak megfelelően, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, üzleti titok védelme, illetve vagyonvédelem céljából alkalmazunk.

A kamerarendszer üzemeltetése során csak annyi személyes adatot rögzítünk, amennyi az adott célhoz feltétlenül szükséges.

Adatkezelésünk jogalapja: az adatkezelő vagy harmadik személyek jogos érdeke.

A kamerafelvételeket a hazai jogszabálynak megfelelően 3 munkanap után töröljük.

A felvételeket kizárólag akkor tekintjük meg, ha azt bírósági vagy más hatósági eljárásban való bizonyítékként felhasználás indokolja.

Telephelyünkön megtekinthető kameraszabályzatunk, amely részletesen szabályozza az alábbiakat: a felvételek készítésének alaprajzon feltüntetett módját; tárolásának módját, helyét, idejét; a megtekintésre jogosultak körét, és az érintettek személyek jogait.

 1. Közösségi oldalon való jelenlét

Cégünk a (potenciális) üzleti partnereinkkel való hatékonyabb kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás és tájékoztatás céljából a Facebook közösségi oldalon saját profillal rendelkezik.

Az adatkezelés az érintett személy önkéntes hozzájárulásán alapul, amely során kezelésre kerülhet a közösségi oldalt követők minden, általuk publikussá tett adata; például neve, e-mail címe, fényképe, kommentjei és értékelései.

Az adatok visszavonásig kezelhetőek, tehát törlési kérelemig (lásd lent), vagy abban az esetben, ha az érintett az oldalt már nem követi.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az érintett kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A zároláshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az érintett kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az érintett által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk. 

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről az érintettet e-mailben tájékoztatjuk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett személy által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítheti cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az érintett érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Amennyiben az érintett megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítheti erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
URL https://naih.hu